Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CHO CAO HỌC K22

 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
                                                                          THÔNG BÁO
                                    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CHO CAO HỌC K22
 
Thực  hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, Khoa Giáo dục Tiểu học thông báo kế  hoạch tổ chức bảo vệ đề cương luận văn cho các học viên cao học K22.
Cụ thể như sau:
1. Thời gian
 - Hạn nộp đề cương chi tiết (chậm nhất): ngày 15/11/ 2019
- Thời gian tổ chức bảo vệ đề cương chi tiết (dự kiến) : ngày 7/12/2019
2. Yêu cầu:
- Thực hiện hình thức và cấu trúc đề cương luận văn theo mẫu gửi kèm.
- Nộp về khoa 1 cuốn  đề cương có chữ kí của người hướng dẫn (ở bìa lót) làm căn cúa đề nghị ra quyết định giao đề tài và cử người hướng dẫn.
Mọi thông tin liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. 
                                                                      Trân trọng!
                                                                                                            TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                   (đã kí)
 
                                                                                                              TS Trần Minh Tước


Tags:


Bài viết khác

0987053757