Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Quy định điều kiện làm KLTN đối với sinh viên K39 GDTH

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                                     Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

QUY ĐỊNH
VỀ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên K39)

 
       Căn cứ vào công văn số 610/ĐHSPHN2-ĐT về việc hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, ngày 10 tháng 10 năm 2013 của trường ĐHSP Hà Nội 2;
      Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên K39 Khoa Giáo dục Tiểu học;
      Căn cứ vào thực tế đội ngũ giảng viên đủ điều kiện tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học,
      Khoa Giáo dục Tiểu học quy định về điều kiện sinh viên K39 được làm khóa luận như sau:
      1. Tích lũy đủ tối thiếu 90 tín chỉ trong chương trình đào tạo;
      2. Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3,2 trở lên tính đến thời điểm xét. Môn học đăng kí làm KLTN phải có điểm trung bình từ 3,2 trở lên;
      3. Không vi phạm quy chế thi trong suốt quá trình đào tạo tính đến thời điểm xét. Trong quá trình thực hiện KLTN, nếu sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ dừng làm KLTN để chuyển sang học và thi các học phần thay thế KLTN.
 

                                                                                  T/M KHOA GDTH
                                                                                     Trưởng khoa
 
 

                                                                               Phạm Quang Tiệp


Tags:


Bài viết khác

0987053757