Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Kế hoạch thực hiện KLTN đối với sinh viên K39 GDTH

 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

                                   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
                                       (Dàng cho sinh viên K39 làm khóa luận tốt nghiệp)

            Kính gửi:
-         Ban Chủ nhiệm khoa
-         Các Tổ chuyên môn
-         Sinh viên K39 GDTH làm khóa luận tốt nghiệp
       Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học 2016 – 2017 của Trường ĐHSP Hà Nội 2, khoa Giáo dục Tiểu học triển khai cụ thể kế hoạch thực hiện KLTN của sinh viên 39 như sau:
       1. 17h00’ ngày 30/8/2016: Họp triển khai kế hoạch làm KLTN với các sinh viên K39: Phổ biến các tiêu chuẩn đối với sinh viên làm KLTN, hướng dẫn cách đăng kí người hướng dẫn khoa học, nêu yêu cầu trong quá trình thực hiện, thông báo kế hoạch thực hiện.
       2. Từ 31/8 – 11/9/2016: Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận đăng kí và liên hệ với giảng viên hướng dẫn.
       3. Từ 12/9 – 23/9/2016: Sinh viên đăng kí tên đề tài khóa luận tốt nghiệp với khoa qua Trợ lí giảng dạy – ThS Vũ Thị Tuyết (Phone: 0971.889.018 Email: vutuyet1989sp2@gmail.com).
       4. Tuần từ 26/12/2016 – 01/01/2017: Tổ chức thông qua đề cương KLTN ở tổ chuyên môn. Sau khi duyệt đề cương, Trưởng các bộ môn gửi danh sách họ tên sinh viên, lớp, ngành, tên đề tài và giáo viên hướng dẫn cho Trợ lí giảng dạy.
       5. Từ 17 - 18/4/2017: Sinh viên làm KLTN (thông qua nhóm trưởng) nộp bản bìa mềm có chữ kí của giảng viên hướng dẫn về Văn phòng khoa cho Trợ lí giảng dạy để khoa đề xuất Quyết định bảo vệ KLTN.
       6. Ngày 21/ 4/ 2017: 14h00’ - Họp triển khai kế hoạch bảo vệ KLTN.
       7. Tuần từ 24 – 30/ 4/ 2017: Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.
       8. Sau ngày bảo vệ 1 tuần, sinh viên nộp KLTN (bản hoàn thiện) cho Trợ lí giảng dạy.


                                                                                                 Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

                                                                                                               T/M KHOA GDTH
                                                                                                                  Trưởng khoa
 
 

                                                                                                               Phạm Quang Tiệp


Tags:


Bài viết khác

0987053757