Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Kế hoạch học tập 05 tín chỉ kĩ năng mềm của sinh viên K38 GDTH

 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  

                                             KẾ HOẠCH HỌC TẬP 05 TÍN CHỈ KĨ NĂNG MỀM
                                            
(Dàng cho sinh viên K38 Khoa Giáo dục Tiểu học)
         Kính gửi:
        Các Tổ chuyên môn
        Sinh viên K38 Khoa Giáo dục Tiểu học       
       Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016 của Trường ĐHSP Hà Nội 2;
        Căn cứ vào Chương trình đào tạo dành cho sinh viên K38 ngành Giáo dục tiểu học,
        Khoa Giáo dục Tiểu học triển khai kế hoạch học tập 05 tín chỉ kĩ năng mềm của sinh viên K38 như sau:
       1. Tên chuyên đề

STT TÊN CHUYÊN ĐỀ SỐ TC LT TH
1.        Kĩ năng tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới tại Việt  Nam (VNEN) 2 15 30
2.        Kĩ năng dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo Mô hình trường  học mới (VNEN) 3 15 60

      2. Kế hoạch thực hiện
      Môn 1: Thực hiện vào tuần thứ 20, năm học 2015 – 2016 (Từ 14/12 đến 18/12/2015).
      Môn 2: Thực hiện vào tuần thứ 21 + 22, năm học 2015 – 2016 (Từ 21/12/2015 đến 31/12/2015).
 
                                                                                                   Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015
                                                                                                                BAN CHỦ NHIỆM KHOATags:


Bài viết khác

0987053757