Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN ÁN CHO NGHIÊN CỨU SINH

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                                                           THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN ÁN CHO NGHIÊN CỨU SINH
Thực  hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức báo cáo tiến độ thực hiện luận án cho các NCS. Cụ thể như sau:
1. Thời gian
 - Hạn nộp báo cáo tiến độ (chậm nhất): ngày 15/12/ 2018
- Thời gian tổ chức báo cáo tiến độ (dự kiến): ngày 12/1/2019
2. Địa điểm:
Tầng 2, Giảng đường E, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
3. Yêu cầu:
- NCS Khóa  2,3,4,5,6,7 (Chưa bảo vệ cơ sở) báo cáo tiến độ: Nộp báo cáo tiến độ (theo mẫu), các minh chứng về tiến độ đã thực hiện về Khoa.
- Chuẩn bị báo cáo dưới dạng trình chiếu để trình bày trước hội đồng.
Chi tiết liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

                                                                                                  Trưởng Khoa
 
 
                                                                                                     (đã kí)
 
                                                                                             TS Trần Minh Tước


Tags:


Bài viết khác

0987053757