Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo Hội thảo Khoa học (Năm 2017)

  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                    THÔNG BÁO
                                                     Về việc tổ chức Hội thảo khoa học
                      “Đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Thực hiện theo kế hoạch công tác của khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm học 2017 – 2018, Khoa GDTH dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, cụ thể như sau:
1. Mục đích:
          - Tổ chức Hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà giáo, các nhà khoa học trong và ngoài Khoa trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới về vấn đề đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay.
          - Hội thảo làm một trong những nội dung quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động chuyên môn của Khoa hướng tới kỉ niệm 20 thành lập Khoa Giáo dục tiểu học, 50 thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
2. Nội dung:
Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau đây:
- Đánh giá thực tiễn công tác đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay;
- Những vấn đề mới trong chương trình, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học… ở tiểu học giai đoạn sau 2018;
- Vận dụng các quan điểm, chiến lược, phương pháp dạy học hiện đại trong đào tạo giáo viên tiểu học.
3. Thời gian tổ chức:
Dự kiến Hội thảo tổ chức trong khoảng thời gian từ 09 đến 15 tháng 10 năm 2017.
4. Thời hạn gửi bài:
          - Thời hạn nộp tóm tắt bài viết: Trước ngày 30 tháng 8 năm 2017.
          - Thời hạn nộp toàn văn bài viết: Trươc ngày 30 tháng 9 năm 2017
          Lưu ý:
          - Báo cáo khoa học cần được trình bày theo cấu trúc: Tên báo cáo; tên tác giả; tóm tắt; mở đầu; nội dung; kết luận; tài liệu tham khảo. Dung lượng từ 5 đến 10 trang, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman.
          - Báo cáo nộp về Khoa cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: khoagdth.sp2@moet.edu.vn.
          Để Hội thảo được tổ chức thành công, đề nghị thầy cô trong Khoa tích cực viết bài tham gia Hội thảo, đồng thời thông báo rộng rãi kế hoạch này tới đông đảo các nhà giáo, các nhà khoa học trong và ngoài trường tham gia.
                                                                                   
                                                                          TRƯỞNG KHOA

 
 
 
 
                                                                         Phạm Quang Tiệp


Tags:


Bài viết khác

0987053757