Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo triển khai đề tài NCKH sinh viên năm 2022

Thông báo triển khai đề tài NCKH sinh viên cấp Trường năm 2022.
 
Chi tiết xin xem file thông báo Kế hoạch NCKH SV HPU2 NĂM 2022
 
Các văn bản, biểu mẫu 1- CÁC VĂN BẢN BIỂU MẪU
 
Cán bộ hướng dẫn hoặc sinh viên tham dự nộp 01 phiếu đề xuất theo mẫu SV-01.
 
Thời hạn nộp:  trước 17h ngày 10/5/2022.
 
Địa chỉ nhận: buikimmy@hpu2.edu.vn
 
PS: Mọi vấn đề gì nảy sinh nảy sinh trong quá trình thực hiện, thầy cô hoặc sinh viên xin vui lòng liên hệ trực tiếp với thầy Bùi Kim My - Trợ lý Khoa học của Khoa.
 
Trân trọng!
Bài viết khác

0987053757